Skip to main content

Ny rapport som utreda DNA-baserad identifiering av främmande invasiva arter i plankton

[2021-02-05] SeAnalytics AB har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten utfört en ny studie för att undersöka om DNA-baserada metoder är lämplig för identifiera främmande arter i plankton. Vår undersökning genomfördes på flera lokaler runt Göteborg och Marstrand och visar att de molekylära metoderna har stor potential för framtida övervakningsprogram - både med hänsyn till kvalitet och kostnader. Rapporten visar att en blygsam provtagning på sex lokaler med en provtagningsvolym på 1.25 m3 per prov är tillräckligt för att både identifiera kända främmande arter, samt upptäcka arter som har hittills inte rapporterats från Sverige. Insamlade sekvensdata har dessutom stor potential för djupare analyser som kan ger kunskap om främmande arters introduktion, spridning, utbredning, och abundans.

Read more