Skip to main content

Maganlyser av storskarv visar att invasiva fiskar är ett eftertraktat byte

[2023-08-26] Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en invasiv främmande art som utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald i våra kustnära ekosystem. Arten härstammar från Svarta och Kaspiska havet

och har under de senaste decennierna spridit sig snabbt till svenskt vatten. För att skydda inhemska arter och livsmiljöer finns det ett behov av tidiga upptäcktsmetoder av svartmunnad smörbult. Här utvecklade Seanalytics en högsensitiv DNA-baserad metod som kan detektera förekomst av svartmunnad smörbult i spybollar från storskarv (Phalacrocorax carbo) på uppdrag av Karl Lundström från Havsfiskelaboratoriet, SLU. Resultaten visar att de invasiva fiskarna kan spåras i kustnära vattnet utan att man behöver ta vattenprover. ”Det är storskarven som ta proverna åt oss” säger Marina Panova som är handledare för studien. ”Fåglarna är mycket effektivare provtagare än vi – och dessutom jobbar de helt gratis”.  Tillsammans med tidigare undersökningar som Seanalytics genomförde bl. a. på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet visar denna studie att svartmunnad smörbult är etablerad i kustnära vatten och att det finns stora ekologiska rovdjur som kan reglera dess bestånd.

Läs mer

Dorup T (2023) The use of regurgitated pellets from the great cormorant to detect the presence of the round goby. BSc Degree report, University of Gothenburg

Seanalytics maganalyser kartlägga fiskarnas näringskedja i Östersjön